Algemene overwegingen

DAC Hond en Kat hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. DAC Hond en Kat handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), dat betekent dat wij:
– persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder ‘Doeleinden persoonsgegevens‘ genoemd.
– alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie verder.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt of voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
– op de hoogte zijn van de rechten van patiëntenbaasjes/doorverwijzende dierenartsen omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van de praktijk, deze respecteren en eigenaars/dierenartsen hierover informeren. DAC Hond en Kat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van eigenaars van patiënten en de doorverwijzende dierenartsen.

Naam contactpersoon praktijk: Ann Van Impe (Receptie)
Emiel Clauslaan 134
9800 Astene
E-mailadres: receptie@hond-en-kat.be
Telefoonnummer: 09/277.89.80

Doeleinden persoonsgegevens

DAC Hond en Kat verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Het aangaan van behandelovereenkomsten met u als eigenaar van de patiënt of de doorverwijzende dierenarts en het uitvoeren van behandelingen binnen die behandelrelatie. Voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst moet de praktijk over de volgende persoonsgegevens beschikken:
– Voornaam, Naam
– adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

2. Het periodiek op de hoogte houden van collega dierenartsen over de werking en nieuwigheden van de praktijk. Persoonsgegevens:
– Voornaam, Naam
– E-mailadres
– optioneel: adresgegevens

Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. DAC Hond en Kat heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:
– Sonetas Fuga (praktijkbeheer software)
– AML Antwerpen (Labo)
– Mailchimp (email-verzendsysteem voor nieuwsbrieven naar collega’s)

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als eigenaar/doorverwijzende dierenarts te waarborgen. DAC Hond en Kat verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt. Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt DAC Hond en Kat alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de eigenaar/doorverwijzende dierenarts toestemming is gegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens

DAC Hond en Kat heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:
– DAC Hond en Kat werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
– De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.
– De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.
– De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
– Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
– Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
– Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
– Medewerkers van DAC Hond en Kat hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
– Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.
– Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de praktijk is een regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de praktijk. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Privacy commissie, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.